Behandelingsovereenkomst

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.vvet.nl 

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders. 

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. 

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden). 

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten. 

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. 

Betalingswijze van de behandelingen is [per pin, op rekening of contant per consult]. 

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. In de klachtenfolder en de klachtenregeling VVET staat meer informatie. Ook kan de cliënt zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). 

Privacyverklaring Therapeuten VVET

Versie 26-02-2018 

1. Inleiding 
Middels deze verklaring laat de therapeut van VVET zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de cliënt en de therapeut en staat daarmee hoog op de agenda. Therapeuten hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Therapeuten zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van cliënten. Dat geldt voor taken op het gebied van basisadministraties, dossiervorming en gezondheidszorg. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van therapeuten. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het als VVET therapeuten belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen. De aanvullende therapeut specifieke zaken staan vermeld in de behandelingsovereenkomst welke elke cliënt dient te ontvangen. Deze is aanvullend op deze verklaring.   

2. Wetgeving 
Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelde het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Vanaf 25 mei 2018 is de Wbp vervallen en is de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor therapeuten.  

3. Definities 
De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):  
Betrokkene:  De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.  Verwerker:  De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.  

Persoonsgegevens:  Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen.  Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).  Gegevensbeschermingseffectbeoordeling:  Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA). Verwerkingsverantwoordelijke:  Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen. 

4. Reikwijdte  
De verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de therapeut. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen de praktijk plaatsvinden.  

5. Verantwoordelijke  
De therapeut is verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens de therapeut worden uitgevoerd.  

6. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)  
De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen.  
a. In de AVG valt onder een verwerking: 
Verzamelen, vastleggen en ordenen. Bewaren, bijwerken en wijzigen. Opvragen, raadplegen, gebruiken. Verstrekken door middel van doorzending. Verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling.
Samenbrengen, met elkaar in verband brengen. Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens  
Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is.  
b. Doeleinden (Artikel 5, AVG)  Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden.  
c. Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)  De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn.  Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:  
Om een verplichting na te komen die in de wet staat. Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was. Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden. Voor de goede vervulling van de therapeutische taak. Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking  
d. Wijze van verwerking  De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel.  Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden. De therapeut zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt de therapeut alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. 
e. Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG)  De therapeut geeft geen persoonsgegevens door met een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie. 

7. Transparantie en communicatie 

a. Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG)  De therapeut informeert de cliënt over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer cliënten gegevens aan de therapeut geven, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop de therapeut met persoonsgegevens om zal gaan.  
b. Verwijdering  De therapeut bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van therapeutische taken, of zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.  
c. Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG) De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten: 
Recht op informatie:  Betrokkenen hebben het recht om aan de therapeut te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt. Inzagerecht:  Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt. Correctierecht:  Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de therapeut om dit te corrigeren. Recht van verzet:  Betrokkenen hebben het recht aan de therapeut te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Recht om vergeten te worden:  In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.  Recht op bezwaar:  Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De therapeut zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.  
d. Indienen van verzoek  Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden.  De therapeut heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal de therapeut laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de therapeut, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de therapeuten aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.  

8. Geautomatiseerde verwerkingen Profilering (Artikel 22, AVG)  
a. Profilering 
Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; man/vrouw, leeftijd.  
b. Big data en tracking 
De therapeut kan namens VVET gebruik maken van profilering voor Big data en tracking. Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, de VVET wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens door Big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.  
c. Inzet van camera’s  
Binnen de praktijk wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Dit ter beveiliging van de praktijkruimte bij inbraak. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegene die gefilmd worden.  

9. 
Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken, en zullen alleen gebruikt worden als de praktijk niet in gebruik is 

10. Plichten van de therapeut  
a. Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG) 
De therapeut is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan de therapeut de verwerkingsverantwoordelijke is. Het register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk: 
De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke; De doelen van de verwerking; Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen; Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens; De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist; Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.  
b. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG)  Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. De therapeut voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.  c. Datalekken (Artikel 33,34, AVG)  We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt de therapeut dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoongegevens. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt de therapeut dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.  

11. Klacht 
Als de therapeut een wettelijke verplichting niet nakomt in het kader van de AvG kan de betrokkene een bezwaar indienen bij de therapeut. Is men het ook niet eens met de reactie op het bezwaarschrift, dan kan men een beroep instellen bij de kantonrechter. Er wordt daarbij een beroep gedaan op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens biedt. 

Disclaimer: Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

 

 

 

 

 

Klachtenregeling VVET

Algemeen  De therapeuten van VVET doen uiteraard hun uiterste best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat een verschil van mening ontstaat over beslissingen die genomen worden of over de manier waarop de therapeut met u omgaat. In deze folder vindt u op hoofdlijnen de informatie over de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Wilt u meer weten, dan wordt u verwezen naar de Klachtenregeling VVET 2017.  

Wkkgz De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.  Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VVET hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil. Quasir zorgt voor een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie Zorggeschil.  

Wanneer een klacht indienen?  Als er tijdens een behandeling iets is gebeurd of er wordt iets gezegd waar u het niet mee eens bent, dient u dit altijd eerst te bespreken met de behandelaar. Vaak lost dit al een hoop op. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een eigen vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een medecliënt, vriend(in) of familielid.  

Als praten niet (meer) lukt, kunt u een klacht indienen. Hiervoor kunt u zich richten tot Quasir.  

Een klacht kunt u indienen bij Coördinator Mw L. de Boon van Quasir per: – post:  Postbus 1021, 7940 KA  Meppel – e-mail:  bemiddeling@quasir.nl – tel.nr.: 06-48445538 De klachtenprocedure is kosteloos. 

De behandeling van uw klacht  Uw klacht wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen de klager en zorgverlener. Mochten deze gesprekken tot een oplossing leiden, dan stopt daarmee de procedure en zal Quasir het bestuur van VVET overeenkomstig deze uitkomsten adviseren en de klacht als afgehandeld beschouwen. De verdere procedure wordt beschreven in de Klachtenregeling VVET 2017. 

Geschilleninstantie Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing is bereikt tussen klager en therapeut, dan zal de klachtenfunctionaris klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere afhandeling door therapeut, voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil. De geschilleninstantie heeft tot taak geschillen over gedragingen van een therapeut jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten en is conform de Wkkgz bevoegd om bij wijze van bindend advies ten laste van de therapeut een vergoeding van geleden schade toe te kennen alsmede partijen te veroordelen in de kosten van het geding. 

Een geschil kan worden ingediend bij Stichting Zorggeschil per: – post:  De Meenthe 6, 8471 ZP  Wolvega – e-mail: info@zorggeschil.nl – tel.nr.: 0561-618711 
Klachtenfolder VVET 

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten komt hier ook nog het reglement van de opleiding bij. Zie www.tcz.nu voor de procedure.  

Inspectie voor de Gezondheidszorg De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lost uw persoonlijke klacht niet voor u op. U kunt bij de IGZ wel melding maken van uw klacht. De IGZ gebruikt deze signalen bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde therapeut grijpt de IGZ in. Zie www.igz.nl voor de procedure.  

Cliëntenorganisatie VVET heeft geen eigen onafhankelijke cliëntenorganisatie, maar maken bij een geschil gebruik van de cliëntenvereniging Zorgklant Nederland. Cliënten van onze therapeuten kunnen hier lid van worden. Zie www.zorgklantnederland.nl voor de procedure. 

Meer informatie Op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl kunt u een stappenplan vinden om te kijken hoe en waar en hoe u het best een klacht kunt indien. Indien u meer informatie wenst over de klachtenprocedure van VVET, dan verwijzen we u naar de Klachtenregeling VVET 2017. U kunt deze regeling terugvinden op de website www.vvet.nl of u kunt deze opvragen bij het secretariaat van VVET. Onderaan deze folder vindt u de contact gegevens van VVET.  

VVET, Woudseweg 35, 5275 JJ  DEN DUNGEN, tel.nr. 06-50446825 e-mail: secretariaat@vvet.nl, website www.vvet.nl
Deze website maakt geen gebruik van Cookies.